Αρχεία: DIY Projects

LOWER MOCK TEST 2 – KEY

1.   D                11.  A                     21.  D                     31.  C                    41.  B 2.   B                12.  A                     22.  B                     32.  C                     42.  C 3.   A                13.  B                     23.  C                     33.  B                     43.  D 4.   A                14.  C                     24.  C                     34.  A                     44.  C 5.   C               15.  B                     25.  B                     35.  D                     45.  C 6.   D               16.  C                     26.  C                     36.  C                    46.  D 7.   C               17.  C                     27.  A                     37.  B                     47.  A 8.   D               18.  A                     28.  B                     38.  C                     48.  D 9.   B               19.  B                     29.  D                     39.  D                     49.  C 10. D              20.  C                     30.  B                     40.  A                      50.  D

Read More

LOWER MOCK TEST 2

LOWER MOCK TEST 1. I ……………… for three hours when the phone rang. a. was sleeping              b.  slept                    c.  had slept                 d.  had been sleeping   2. Mother made Susie ……………… hard for the exams. a. to study                    b.  study                    c.  studies                   d.  studying 3. Jake is said ……………… very clever. a. to be                         b.  is                         c.  that he is                d.  he is 4. The faster she will finish her homework the ……………… free time she will have. a. more                          b.  most                   c.  much                      d.  many 5. Father would rather Julie ……………… home earlier yesterday.  a. went                          b.  has gone       […]

Read More

LOWER MOCK TEST 1 – KEY

1.   B            11.  D           21.  C           31.  D           41.  C 2.   C            12.  C           22.  A           32.  C           42.  A 3.   C            13.  A           23.  A            33.  A           43.  C 4.   C            14.  B           24.  D           34.  D          44.  A 5.   C            15.  D          25.  A            35.  C          45.  A 6.   A            16.  A           26.  B            36.  C          46.  A 7.   C            17.  D          27.  D           37.  A           47.  C 8.   C            18.  D          28.  A            38.  A           48.  A 9.   A            19.  C           29.  C           39.  D          49.  C 10. A            20.  D           30.  D           40.  A           50.  C

Read More

LOWER MOCK TEST 1

LOWER MOCK TEST 1. Mary never ……………… at weekends. a. studys              b.  studies             c.  study                d.  is studying   2. The dog ……………… by the boy 2 hours ago. a. was feeding      b.  fed                   c.  was fed             d.  had fed   3. All the students in my class are good so ……………… of them should worry about the exams. a. either              b.  neither             c.  none                  d.  any   4. Colin often takes ……………… his friends’ generosity. a. part in              b.  notice of           c.  advantage of      d.  place at   5. I don’t believe ……………… ghosts. a. at                     b.  to                     c.  […]

Read More
Back to top